direct naar inhoud van 7.1 Wettelijk vooroverleg
Plan: Morsweg Rijnoever
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.PB00003-0201

7.1 Wettelijk vooroverleg

Artikel 5.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro, oud) schrijft voor dat bij de voorbereiding van een projectbesluit burgemeester en wethouders overleg met de besturen van bij het plan betrokken waterschappen plegen. Waar nodig plegen zij tevens overleg met besturen van andere gemeenten, met de provincie, de inspecteur voor de ruimtelijke ordening en met eventuele andere diensten van Rijk en provincie die belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.

Ambtelijk is het initiatief besproken met het Hoogheemraadschap van Rijnland (in het kader van de watertoets). Alhoewel uit provinciaal en rijksbeleid blijkt dat geen provinciale dan wel rijksbelangen bij het projectbesluit gemoeid zijn, zijn de Provincie Zuid-Holland en Ministerie van VROM in staat worden gesteld op het onderhavig projectbesluit te reageren tijdens de inspraakperiode. Beide instanties hebben aangegeven geen bezwaren tegen het bouwplan te hebben.