direct naar inhoud van 6.1 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Morsweg Rijnoever
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.PB00003-0201

6.1 Economische uitvoerbaarheid

Stichting Huisvesting Werkende Jongeren is drager van alle kosten gemoeid met de beoogde ontwikkeling, inclusief alle met het bouwplan relatie houdende bouwactiviteiten en verbouwingen en de inrichting van de openbare ruimte. De ontwikkelaar is voornemens de gronden ter plaatse van de uitbreiding, thans in eigendom van de gemeente Leiden, van de gemeente over te kopen.

De gemeente en de SHWJ hebben een overeenkomst gesloten voor de gronduitgifte. Daarnaast is een anterieure grondexploitatieovereenkomst en een planschadeverhaalsovereenkomst gesloten voor het verhaal van de overige kosten.

Door opname van alle gemeentelijke exploitatiebijdragen in een anterieure overeenkomst is de exploitatie van het plan 'anderzins geregeld', zoals bedoeld in artikel 6.12, tweede lid Wro, waardoor het opstellen van een exploitatieplan niet is vereist. De gemeente Leiden draagt daardoor zelf geen kosten, en het financiële risico van de uitvoering van het bouwplan ligt geheel bij de ontwikkelaar.