direct naar inhoud van 5.2 Projectbesluitprocedure
Plan: Morsweg Rijnoever
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.PB00003-0201

5.2 Projectbesluitprocedure

Het projectbesluit is conform de Leidse inspraakverordening onderhavig aan inspraak. Zodra het voorontwerp projectbesluit is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders wordt het zes weken ter inzage gelegd. Eenieder kan tijdens die termijn inspraakreacties indienen. Deze inspraakreacties worden gebundeld en beantwoord in een inspraaknota. Inspraakreacties kunnen leiden tot aanpassingen van het plan, of tot aanpassingen van de ruimtelijke onderbouwing van het plan. Die eventuele aanpassingen worden verwerkt in het ontwerp projectbesluit.

Het ontwerp projectbesluit wordt tezamen met de inspraaknota wederom ter vaststelling aangeboden aan het college. Na de vaststelling wordt het ontwerp projectbesluit zes weken ter inzage gelegd, voor het indienen van zienswijzen. De zienswijzen worden evenals de eerdere inspraakreacties gebundeld en beantwoord, dit maal in een zienswijzennota.

In Leiden is het projectbesluit formeel gedelegeerd aan het college. In het delegatiebesluit is aan het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid toegekend om besluiten te nemen in het kader van de projectbesluitprocedure namens de gemeenteraad. De voor deze procedure verantwoordelijke raadscommissie stelt echter de beantwoording van eventuele zienswijzen vast. Alvorens de raadscommissie de zienswijzenota vaststelt, kan de raadscommissie de indieners van zienswijzen horen.

Tijdens de inzagetermijnen (voor zowel inspraak als zienswijzen) wordt het (voor)ontwerp projectbesluit met ruimtelijke onderbouwing (dit document) digitaal gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website, en liggen de stukken op minimaal twee locaties in de stad ter inzage.

Sinds de inwerkingtreding van de Crisis- en Herstelwet op 31 maart 2010 is het niet langer verplicht een bestemmingsplan vast te stellen binnen een jaar na vaststelling van een projectbesluit. Het bestemmingsplan Transvaal is net voor dit plangebied inwerkinggetreden. Actualisatie van dit bestemmingsplan is voorlopig derhalve nog niet aan de orde.