direct naar inhoud van 4.4 Verkeer en Vervoer
Plan: Morsweg Rijnoever
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.PB00003-0201

4.4 Verkeer en Vervoer

4.4.1 Parkeren

Autoparkeren

De gemeente Leiden hanteert de kencijfers van kennisorgaan CROW als leidraad voor het bepalen van parkeereisen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Deze kencijfers worden landelijk geaccepteerd als leidende adviesnormen voor parkeersituaties.

De CROW-kencijfers bieden adviesnormen voor verschillende functies, en met verschillende bandbreedtes. De gemeente Leiden hanteert in beginsel de maximale bandbreedte met de strengste norm, behalve in gebieden die buitengewoon goed ontsloten zijn met openbaar vervoer, zoals gebieden in de directe omgeving van NS-station Leiden Centraal.

Bij de berekening van de parkeereis wordt in beginsel uitgegaan van de extra parkeerbehoefte die ontstaat door realisatie van een bouwplan. Ook in gebieden waar de parkeersituatie reeds slecht is, kunnen ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden. Daarom is het verschil in de parkeerbehoefte in de oude situatie vergeleken met de parkeerbehoefte in de toekomstige situatie, en is dit verschil als parkeereis aan de ontwikkelaar voorgelegd.

Het bouwplan betreft de nieuwbouw van 45 wooneenheden. Later komen de tijdelijke bergingen op de begane grond van de nieuwe woontoren te vervallen en hier wordt dan een extra wooneenheid gerealiseerd. In totaal worden er dus 46 extra wooneenheden gerealiseerd. De woningen zijn eigendom van de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren (SHWJ). De stichting stelt zich als doel het aanbieden van betaalbare woonruimte voor jongeren in het lagere huursegment. De SHWJ heeft geen winstoogmerk en wil doorstroming bevorderen zodat woonruimte, die bedoeld is voor jongeren ook daadwerkelijk bewoond wordt en blijft door jongeren. Typerend voor deze jonge doelgroep is dat zij volgens ervaringscijfers een relatief korte periode wonende zijn in een gebouw van de SHWJ. Daarbij moet gedacht worden aan een periode tussen de 1 en 4 jaar.

De appartementen zijn zelfstandige, kleinschalige wooneenheden. Er worden verschillende type wooneenheden gerealiseerd. De kleinste woningen bedragen 22,3 m2 en de grootste woningen worden 40 m2. De woningen zijn bewust klein en eenvoudig gehouden, zodat wanneer de bewoners financieel de mogelijkheid hebben om een eerste woning te kopen dit een stap voorwaarts is in wooncomfort. Doorstroming wordt op deze wijze gestimuleerd. De bewoners van deze woningen zullen werkende jongeren in Leiden en regio (starters) zijn, veelal net afgestudeerd.

Potentiële bewoners worden getoetst om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk bewoners komen te wonen, die werken in Leiden en regio. Het gebruik van fiets en openbaar vervoer is daarom groot onder de bewoners.

Om de parkeereis voor dit project te bepalen, is gekeken naar de CROW-kencijfers. Voor deze specifieke functie kent de CROW echter geen adviesnorm. Gelet hierop is toen getoetst welke CROW adviesnorm het beste aansluit bij het project en de doelgroep van de nieuwe (en bestaande) wooneenheden.

In eerste instantie is gekeken naar de norm voor goedkope (huur) woningen. De CROW geeft aan dat er een norm tussen de 1,3 en 1,5 parkeerplaats per “woning” geldt. Aangezien het bouwplan binnen een straal van 1.200 m vanaf het Centraal Station gelegen is, kan de minimale norm van 1,3 parkeerplaats per wooneenheid worden toegepast. Dit is bepaald in de bouwverordening (bijlage 8). De parkeerbehoefte komt dan uit op 46 * 1,3 = 60 parkeerplaatsen. Het aantal huidige parkeerplaatsen op eigen terrein voor de bestaande wooneenheden (35 woningen) bedraagt 5 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen komen te vervallen met het bouwen van de nieuwe woontoren en dienen gecompenseerd te worden. In totaal komt de parkeerbehoefte dan uit op 60 + 5 = 65 parkeerplaatsen. Een dergelijk aantal te realiseren parkeerplaatsen is gelet op de doelgroep van deze wooneenheden en de locatie van het bouwplan niet als realistisch aan te merken.

Vervolgens is gekeken naar de CROW adviesnorm voor kamerverhuur. De CROW hanteert voor dit type “woningen” een adviesnorm tussen de 0,2 en 0,6 parkeerplaats per kamer. Wederom gelet op de afstand tot het Centraal Station kan de minimale norm van 0,2 parkeerplaats per wooneenheid worden toegepast. De nieuwe parkeereis komt dan uit op 46 * 0,2 = 9 parkeerplaatsen, inclusief de bestaande situatie komt de parkeerbehoefte dan uit op 9 + 5 = 14 parkeerplaatsen. Aangezien de doelgroep hier echter geen studenten zijn, maar net-afgestudeerden, zal het autogebruik iets hoger zijn en is een norm van 0,2 parkeerplaats per wooneenheid ook niet als realistisch bevonden.

Met toepassing van de maximale norm voor kamerverhuur, namelijk 0,6 parkeerplaats per wooneenheid, komt de nieuwe parkeereis uit op 46 * 0,6 = 28 parkeerplaatsen. Inclusief de parkeerplaatsen die komen te vervallen en gecompenseerd moeten worden, wordt de parkeereis dan 28 + 5 = 33 parkeerplaatsen.

De aanvrager kan op eigen terrein 28 parkeerplaatsen realiseren en nog eens 2 extra langsparkeerplaatsen op openbaar gebied aan de straat. Met dit aantal parkeerplaatsen blijft in het plan nog ruimte voor een groene invulling van het parkeerterrein. In totaal worden er dus 28 + 2 = 30 parkeerplaatsen gerealiseerd. Aangezien de locatie is gesitueerd in de directe nabijheid van het Centraal Station en de doelgroep van de SHWJ net afgestudeerden werkende jongeren in Leiden en regio (starters) zijn (veelal net afgestudeerd), is een parkeereis van 30 parkeerplaatsen voor dit bouwplan aanvaardbaar. De aanvrager voldoet met het bouwplan aan de gewenste parkeerbehoefte. Zeker ook in samenhang met de ruimtelijke kwaliteit (groene invulling) van het parkeerterrein.

Fietsparkeren

Aangezien de doelgroep van de nieuw te realiseren woningen aan de Morsweg/Rijnoever met name starters op de arbeidsmarkt zijn, zal het gebruik van fiets groter zijn dan het gebruik van auto's. Om overlast van deze fietsen te voorkomen, is in het bouwplan op de begane grond van de woontoren een stallingsruimte voor fietsen van ruim 80 m2 opgenomen.

Verkeersaantrekkende werking

Door de nieuwbouw komen er 46 wooneenheden bij. De norm voor verkeersbewegingen per huishouden is 6 per etmaal. In totaal komen er dus 46 x 6 = 276 verkeersbewegingen per etmaal bij. Hiervan zal 10% in de spitsperiodes plaatsvinden. Dus 28 verkeersbewegingen per uur. Dit is ongeveer 1 auto per ruime 2 minuten. Door de beperkte toename van het verkeer zullen de omliggende wegen en kruispunten nauwelijks extra belast worden.

4.4.2 Langzaam verkeer

De huidige loop- en fietsroutes zijn gesitueerd ter plaatse van dezelfde wegen als diegene die belast zijn met een stroomfunctie. Verder wordt het plangebied begrensd door spoorbanen, die een barrière vormen in de wijk en met aangrenzende wijken.

4.4.3 Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer vindt zijn weg via de hoofdontsluitingswegen. Er vindt geen openbaar vervoer over de Morsweg plaats. De dichtstbijzijnde weg waar bussen rijden en bushaltes zijn, is de Haagweg.

De spoorbanen Leiden-Utrecht en Den Haag-Amsterdam lopen langs het plangebied. Leiden Centraal Station is op een afstand van ongeveer 1000 meter gelegen.