direct naar inhoud van 4.11 Externe veiligheid
Plan: Morsweg Rijnoever
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.PB00003-0201

4.11 Externe veiligheid

De normen voor het externe veiligheidsbeleid hebben een wettelijke status. Burgers hebben een minimum beschermingsniveau met betrekking tot gevaarlijke stoffen in hun woonomgeving gekregen. Deze normen zijn een wettelijk verplichte toetsingsgrond bij besluiten op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.


Voor veiligheid in de nabijheid van inrichtingen met gevaarlijke stoffen geldt het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). De regelgeving voor transport van gevaarlijke stoffen is vastgelegd in de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen.


De locatie ligt niet binnen een invloedsgebied van een risicovolle inrichting of transportas. Er zijn geen externe veiligheidsaspecten die een belemmering vormen voor het bouwplan.