direct naar inhoud van 4.1 Inleiding
Plan: Morsweg Rijnoever
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.PB00003-0201

4.1 Inleiding

Conform artikel 5.1.3 Besluit ruimtelijke ordening (Bro, oud) dient elk projectbesluit te zijn voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing, waarin de gevolgen van de beoogde ontwikkeling op planologische- en milieuaspecten zijn onderzocht en toegelicht. Met betrekking tot deze aspecten is door de gemeentelijke organisatie of externe deskundige bureaus onderzoek gedaan en zijn de keuzes, zoals gemaakt in het bouwplan, verantwoord.

De gevolgen van de beoogde ontwikkeling voor de bodemkwaliteit, geluidshinder, luchtkwaliteit, externe veiligheid en milieuzoneringen zijn onderzocht en getoetst door de Omgevingsdienst West-Holland. Voor de gevolgen van het projectbesluit met betrekking tot de waterhuishouding is het Hoogheemraadschap gevraagd partner te zijn in het vooroverleg. Alle overige aspecten zijn onderzocht door gemeentelijke organisaties, zoals het archeologisch centrum, het gemeentelijke Ingenieursbureau, stedenbouwkundigen en verkeerspecialisten van de gemeente.

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de onderzochte planologische aspecten en milieueffecten.