direct naar inhoud van 3.1 Inleiding
Plan: Morsweg Rijnoever
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.PB00003-0201

3.1 Inleiding

Het projectbesluit is een rechtsmiddel dat de gemeenteraad van elke gemeente in staat stelt projecten die strijdig zijn met het vigerende bestemmingsplan, maar waar de gemeente wel medewerking aan wil verlenen, juridisch-planologisch mogelijk te maken. Bij elk projectbesluit hoort een ruimtelijke onderbouwing waarin inzichtelijk wordt aangetoond dat het desbetreffende project getuigt van een 'goede ruimtelijke ordening'. In dat kader beschrijft de gemeente Leiden de manier waarop bij de planvorming van het project rekening is gehouden met geldende beleidskaders en met relevante ruimtelijke aspecten, zoals waterkwaliteit, wateropvang, geluidshinder, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, parkeermogelijkheden en dergelijke.Dit hoofdstuk gaat in op de beleidskaders die van belang zijn voor dit projectbesluit. Het beleid wordt per beleidsterrein weergegeven, waarbij onderscheid wordt gemaakt in de bestuurslagen nationaal, provinciaal, regionaal en gemeentelijk.