direct naar inhoud van 7.1 Wettelijk vooroverleg
Plan: Verlengde Wassenaarseweg
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.PB00001-0201

7.1 Wettelijk vooroverleg

Artikel 5.1.1 Bro schrijft voor dat bij de voorbereiding van een projectbesluit burgemeester en wethouders overleg met de besturen van bij het plan betrokken waterschappen plegen. Waar nodig plegen zij tevens overleg met besturen van andere gemeenten, met de provincie, de inspecteur voor de ruimtelijke ordening en met eventuele andere diensten van Rijk en provincie die belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.

Ambtelijk is het initiatief besproken met de gemeente Oegstgeest en het Hoogheemraadschap van Rijnland (in het kader van de watertoets). Daarnaast blijkt onder meer uit ambtelijke contacten met de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat dat er geen provinciale dan wel rijksbelangen (in de zin van de Wro) met onderhavig projectbesluit zijn gemoeid.