direct naar inhoud van 5.3 Projectbesluitprocedure
Plan: Verlengde Wassenaarseweg
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.PB00001-0201

5.3 Projectbesluitprocedure

Het verzoek om medewerking is ingediend op 24 augustus 2010. Er is dus sprake van een verzoek om projectbesluit ex artikel 3.10 Wro. Een projectbesluit treedt in de plaats van het bestemmingsplan voor zover de gronden gelegen zijn binnen de plancontour zoals weergegeven op de verbeelding NL.IMRO.0546.PB00001-0201. De verbeelding van het ontwerp projectbesluit -in de vorm van een plancontour- is beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerp projectbesluit zal met de ruimtelijke onderbouwing en de verbeelding gedurende een termijn van zes weken ter inzage worden gelegd. In deze periode kan eenieder een zienswijze tegen het voornemen indienen. De zienswijzentermijn wordt aangekondigd in de Stadskrant, de Staatscourant en tevens langs elektronische weg. Na deze zienswijzentermijn nemen B&W, gehoord de raadscommissie in het geval er zienswijzen worden ingediend, een besluit over de beantwoording van de zienswijzen. Het uiteindelijke besluit tot het nemen van een projectbesluit is door de raad gedelegeerd aan het college van B&W (RV 08.0071).