direct naar inhoud van 4.9 Externe veiligheid
Plan: Verlengde Wassenaarseweg
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.PB00001-0201

4.9 Externe veiligheid

4.9.1 Inleiding

De normen voor het externe veiligheidsbeleid hebben een wettelijke status. Burgers hebben een minimum beschermingsniveau met betrekking tot gevaarlijke stoffen in hun woonomgeving gekregen. Deze normen zijn een wettelijk verplichte toetsingsgrond bij besluiten op grond van de Wro. Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid gekeken te worden naar:

  • a. bedrijven waar opslag en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt;
  • b. vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water;
  • c. vervoer van gevaarlijke stoffen via leidingen.

4.9.2 Externe veiligheid en bedrijven

In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zijn de normen voor het externe veiligheidsbeleid wettelijk vastgelegd. De locatie ligt niet in het invloedsgebied van een inrichting waarop het Bevi van toepassing is.

4.9.3 Vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water

De regelgeving voor transport van gevaarlijke stoffen is vastgelegd in de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (Ministerie van V&W, 2004). De locatie ligt niet binnen een invloedsgebied van een transportas.

4.9.4 Vervoer van gevaarlijke stoffen via leidingen

Nabij het project liggen geen hoge druk aardgasleidingen aardgasleidingen waarvoor een veiligheidsafstand moet worden gehanteerd. Deze liggen op meer dan een kilometer van het plangebied.

4.9.5 Conclusie

Externe veiligheid speelt hier geen rol. Verkeersdeelnemers tellen niet mee in (groeps)risicoberekeningen. De Wassenaarseweg isĀ geen risicobron, en dat zal door voorgenomen ontwikkeling niet veranderen.