direct naar inhoud van 4.1 Inleiding
Plan: Verlengde Wassenaarseweg
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.PB00001-0201

4.1 Inleiding

Conform artikel 5.1.3 Bro dient een projectbesluit te zijn voorzien van een ruimtelijke onderbouwing waarin de gevolgen van nieuwe ontwikkelingen voor betrokken planologische- en milieueffecten zijn onderzocht en toegelicht. Met betrekking tot deze aspecten is door de gemeentelijke organisatie en externe deskundige bureaus onderzoek gedaan, en zijn de keuzes zoals gemaakt in dit projectbesluit verantwoord.

De gevolgen van de beoogde ontwikkelingen voor de bodemkwaliteit, geluidshinder, luchtkwaliteit, externe veiligheid en milieuzoneringen zijn onderzocht en getoetst door de Milieudienst West-Holland. Voor gevolgen van het bestemmingsplan met betrekking tot de waterhuishouding is het Hoogheemraadschap van Rijnland gevraagd partner te zijn in het vooroverleg. Alle overige aspecten zijn onderzocht door gemeentelijke organisaties, zoals het Archeologisch Centrum, het gemeentelijk Ingenieursbureau en verkeersspecialisten van de afdeling Realisatie.

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de onderzochte planologische aspecten en milieueffecten.