direct naar inhoud van 3.2 Beschrijving van het plan
Plan: Verlengde Wassenaarseweg
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.PB00001-0201

3.2 Beschrijving van het plan

Het project bestaat uit het aanleggen van een weg voor fietsers, voetgangers en autoverkeer vanaf de Wassenaarseweg in Leiden naar Nieuw Rhijngeest Zuid in Oegstgeest. Deze weg is bedoeld als ontsluitingsweg voor laatst genoemd gebied en als verbinding tussen dit gebied en het Leiden BioSciencePark. De weg wordt opengesteld voor 'gewoon' verkeer. Dat betekent dat de weg zal worden gebruikt door bezoekers van Corpus en werknemers van de huidige en de te vestigen bedrijven. De weg is ook toegankelijk voor vrachtverkeer, afvalinzameling en hulpdiensten. De weg wordt uitgevoerd als 1+1 autoweg met daarnaast een vrijliggend fietspad. Uitgangspunt is dat alleen de onderdoorgang onder de A44 wordt aangepast. Zowel de gemeente Leiden als de Universiteit hebben aangegeven de onderdoorgang in asfalt te willen uitvoeren, omdat beide aansluitende wegen zijn uitgevoerd in asfalt, bouwverkeer van de weg gebruik maakt en in de nabije toekomst ook een buslijn over de weg zal lopen.De afstand tussen de pijlers van het viaduct van de A44 is relatief klein (0.4 - 0.5 meter). De schrikafstand van de weg tot de pijlers van het viaduct is voor een 50 km weg onvoldoende. Binnen een 30 km gebied is dit, gegeven de lagere snelheid geen probleem. Zowel de (verlengde) Wassenaarseweg en de onderdoorgang komen te liggen binnen een 30 km zone, in het verlengde van de reeds bestaande 30 km zone in Oegstgeest.De vrije doorrijhoogte van het viaduct is beperkt. Rekening houdend met 0.2 meter hoogtemarge is de maximale doorrijhoogte 3.90 meter. Bij het bepalen van deze hoogte is rekening gehouden met het direct achter het viaduct op een hoger niveau gelegen kruisend (brom-)fietspad langs de A44. Mede op verzoek van de politie wordt op de (verlengde) Wassenaarseweg direct na de kruising met de Endegeesterstraatweg en de Wassenaarseweg een portaal met een hangende horizontale lat geplaatst waardoor te hoge voertuigen duidelijk gewaarschuwd worden voor de beperkte doorgang van het viaduct van de A44. Het viaduct wordt voorzien van zwart - witte blokmarkering.Het fietspad onder het viaduct wordt (hoewel het handhaven van fietspaden in 30 km zones niet gebruikelijk is) gehandhaafd, omdat het een relatief korte afstand betreft onder een viaduct.

De weg zal voor een groot gedeelte onder de snelweg A44 komen te liggen. Dit gedeelte is in eigendom van Rijkswaterstaat. Voor het aanleggen van de weg zullen ook voorzieningen (zoals licht) in de tunnel worden gerealiseerd. Rijkswaterstaat is belast met het beheer en onderhoud van de tunnel. De Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) geeft Rijkswaterstaat de mogelijkheid hiervoor te zorgen.Voor het realiseren van de weg en alle (technische) aspecten die daarbij horen, zal een Wbr- vergunning moeten worden afgegeven. Rijkswaterstaat voert controles uit op staatswerken die in hun eigendom zijn; zo zal ook de Verlengde Wassenaarseweg worden gecontroleerd.

Dit projectbesluit strekt ertoe om het aanleggen van de weg en de technische voorzieningen in de tunnel alsook het plegen van onderhoud aan beide voorzieningen mogelijk te maken.