direct naar inhoud van Artikel 24 Algemene afwijkingsregels
Plan: Hogewoerd e.o.
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00050-0101

Artikel 24 Algemene afwijkingsregels

24.1 Bebouwingsgrenzen

Het bevoegd gezag kan afwijken van:

 • a. de in deze regels gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages;
 • b. deze regels ten aanzien van de maximaal toegestane bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van een overschrijding van deze maximaal toegestane bouwhoogte voor plaatselijke verhogingen, zoals lichtkappen en technische ruimten, met dien verstande dat:
 • 1. de maximale oppervlakte van de vergroting niet meer mag bedragen dan 10% van het betreffende platte dakvlak of de horizontale projectie van het schuine dakvlak;
 • 2. de overschrijding van de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2 meter.

24.2 Aan-huis-verbonden-beroep

Het bevoegd gezag kan afwijken van deze regels ten aanzien van het toestaan van de uitoefening van een aan huis gebonden beroep, waarbij een groter vloeroppervlak van de woning daarvoor wordt benut, dan krachtens deze regels is toegestaan, met dien verstande dat de woonfunctie qua vloeroppervlakte als belangrijkste functie (meer dan 50%) gehandhaafd wordt en geen grotere vloeroppervlakte voor de beroepsuitoefening wordt ingenomen dan 60 m2.

24.3 Samenvoegen van gebouwen

Het bevoegd gezag kan afwijken van deze regels ten behoeve van het samenvoegen van gebouwen door middel van het gedeeltelijk verwijderen van zijgevels of het maken van doorgangen daarin, met dien verstande dat:

 • a. deze panden aan de voorgevel als afzonderlijke panden herkenbaar dienen te blijven;
 • b. aan de voorzijde van een pand ten minste een gedeelte van de scheidingsmuur over een lengte van minimaal 4 meter blijft gehandhaafd, behoudens een eventuele doorgang met een breedte van maximaal 1,5 meter;
 • c. de breedte na samenvoeging niet meer dan 15 meter zal bedragen;
 • d. alvorens afwijking te verlenen de resultaten van bouwhistorisch onderzoek aangaande de te verwijderen (delen van) scheidingsmuren overlegd dienen te worden, behoudens ingeval slechts doorgangen worden gemaakt.

24.4 Afwijkende kapvormen

Het bevoegd gezag kan afwijken van bepalingen ten aanzien van kapvormen, met dien verstande dat:

 • a. geen onevenredig afbreuk mag worden gedaan aan de, met het beschermd stadsgezicht verbonden, cultuurhistorische waarden;
 • b. tevens kan worden toegestaan dat een hoofdgebouw, niet zijnde een monument of een beeldbepalend pand, in plaats van een kap wordt voorzien van een plat afgedekte terugliggende extra laag, mits deze past in het kapprofiel;
 • c. tevens kan worden toegestaan dat een hoofdgebouw, niet zijnde een monument of een beeldbepalend pand, in plaats van een kap wordt voorzien van een met een kap vergelijkbare dakbeëindiging, mits deze aansluit bij de aangrenzende kapvormen.

24.5 Horecacategorieën

Het bevoegd gezag kan afwijken van deze regels ten behoeve van het toelaten van horecabedrijven in één categorie hoger dan ter plaatse is toegelaten, mits:

 • a. de toe te laten categorie niet meer bedraagt dan categorie 3;
 • b. geen afbreuk zal worden gedaan aan het woon-en leefmilieu, waaronder de verkeers- en de parkeersituatie;
 • c. de oppervlakte van de voor het publiek toegankelijke ruimte, uitgezonderd toegangsportalen, trappen, sanitaire en daarmee gelijk te stellen ruimten, niet meer bedraagt dan 50 m².