direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Handhaving
Plan: Haagwegkwartier Noordwest
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00034-0205

Hoofdstuk 7 Handhaving

Een van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van een bestemmingsplan, dus ook bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan 'Haagwegkwartier Noordwest', is dat de in het plan opgenomen regels handhaafbaar dienen te zijn. Handhaving van het ruimtelijk beleid verdient meer aandacht, omdat het een voorwaarde is voor de ontwikkeling en het behoud van de ruimtelijke kwaliteit in het plangebied. Bij de totstandkoming van het bestemmingsplan is terdege aandacht besteed aan de handhaafbaarheid van de in het plan opgenomen regels. Vier factoren zijn van wezenlijk belang voor een goede handhaving.

1 Voldoende kenbaarheid geven aan het plan
Een goede handhaving begint bij de bekendheid van de regels bij degenen die direct door de regels worden geraakt. Met het oog hierop wordt door middel van een voorlichtingsbijeenkomst bekendheid gegeven aan het doel van het bestemmingsplan en de daarin opgenomen regels. Daarnaast heeft de Wet ruimtelijke ordening in de bestemmingsplanprocedure een aantal momenten ingebouwd waarbij het bestemmingsplan voor het publiek ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan zal na publicatie via het internet digitaal beschikbaar zijn.

2 Voldoende draagvlak voor het beleid en de regelgeving in het plan
De inhoud van een bestemmingsplan kan slechts worden gehandhaafd als de regels en het achterliggende beleid in overwegende mate door belanghebbenden wordt ondersteund.
Dit wil zeggen dat zowel de bevolking als het gemeentebestuur en de ambtenaren zich in de bestemmingsplanregeling kunnen vinden. Natuurlijk kan niet een ieder zich vinden in elk onderdeel van het plan.
Daarom is het belangrijk dat keuzes goed worden gemotiveerd. Uitgangspunt hierbij is een algemene positieve benadering van het bestemmingsplan.

3 Inzichtelijke en realistische regeling
Een juridische regeling dient inzichtelijk en realistisch te zijn. Dit houdt in: helder van opzet en niet onnodig beperkend of inflexibel. Daarbij moet wel voorkomen worden dat de regels zo vaag worden dat de bepalingen in het bestemmingsplan niet meer te controleren zijn. De regels moeten niet méér trachten te regelen dan strikt noodzakelijk is. Dit is eveneens een belangrijk uitgangspunt van het programma 'Minder & Beter'.

4 Handhavingsbeleid
Het sluitstuk van een goede handhaving van de in dit bestemmingsplan opgenomen regelgeving is een adequaat en consequent uitgevoerd handhavingsbeleid. Hierin speelt het regelmatig uitvoeren van controles in het plangebied een belangrijke rol. Daarnaast moeten adequate maatregelen getroffen (kunnen) worden indien de regels worden overtreden. Indien deze maatregelen achterwege blijven, ontstaat er een grote mate van rechtsonzekerheid hetgeen niet bevorderlijk is voor eventueel handhavend optreden door de gemeente. Daarnaast dient de gemeente voldoende mankracht ter beschikking te hebben voor de noodzakelijke controles en handhavingsacties. De uitgangspunten met betrekking tot handhaving van de ruimtelijke regelgeving in de gemeente Leiden zijn vastgelegd in een aparte nota. Deze nota heeft ook betrekking op de in dit plan opgenomen regels. Op 24 januari 2006 heeft het college ingestemd met de gemeentelijke Handhavingsnota Bouwregelgeving en Ruimtelijke Ordening. Tevens is het Handhavingsplan van aanpak vastgesteld onder voorbehoud van vaststelling van nota en programma door de raad.