direct naar inhoud van 6.3 Overleg
Plan: Haagwegkwartier Noordwest
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00034-0205

6.3 Overleg

Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 2008 (Bro) schrijft voor dat bij de voorbereiding van een bestemmingsplan burgemeester en wethouders overleg plegen met de besturen van bij het plan betrokken waterschappen. Waar nodig plegen zij tevens overleg met besturen van andere gemeenten, met de provincie, de inspecteur voor de ruimtelijke ordening en met eventuele andere diensten van Rijk en provincie die belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.

Tijdens het planproces voorafgaand en tijdens het opstellen van het concept-voorontwerp bestemmingsplan Haagwegkwartier is het Hoogheemraadschap van Rijnland als waterbeheerder betrokken bij het vooroverleg. Ook de Milieudienst West-Holland is in een vroeg stadium bij het uitwerken van de plannen betrokken met betrekking tot milieuaspecten als bodemkwaliteit, geluidscontouren, milieuzoneringen en luchtkwaliteit. Voor wat betreft de aspecten groen en ecologie is de gemeentelijke Gedragscode als maatstaf gehanteerd. Dit document is eerder door de provincie Zuid-Holland goedgekeurd.

Alvorens de ter inzage legging van het voorontwerp bestemmingsplan heeft plaatsgevonden is de VROM-inspectie op de hoogte gebracht van de publicatie van het bestemmingsplan. Ook het Hoogheemraadschap en de Milieudienst werden tijdens de inspraakperiode uitgenodigd het bestemmingsplan te beoordelen.

De inspraak is afgerond en het overleg op basis van artikel 3.1.1 Bro is gevoerd. De resultaten daarvan zijn opgenomen in een Nota Inspraakreacties die op 2 juni 2009 door het college is vastgesteld. De Nota Inspraakreacties is als bijlage bij het bestemmingsplan toegevoegd. De reactie van de provincie Zuid Holland op basis van artikel 3.1.1 Bro was later binnengekomen en derhalve niet opgenomen in de Nota Inspraakreacties.

De provincie Zuid-Holland had de volgende opmerkingen op het voorontwerp bestemmingsplan Haagwegkwartier:

  • 1. Het voorontwerp was deels in strijd met het streekplan Zuid-Holland West. Na overleg met de provincie blijkt dit niet meer het geval te zijn en passen de ontwikkelingen in het inmiddels vastgestelde beleid van de provincie (Structuurvisie en de Verordening);
  • 2. De volgende onderdelen waren onvoldoende beschreven in het voorontwerp bestemmingsplan: het onderdeel Luchtkwaliteit, het onderdeel de Externe veiligheid en de Waterparagraaf. Al deze onderdelen zijn aangepast opgenomen in onderhavig plan.
  • 3. Ten aanzien van de molenbiotoop zijn er enkele opmerkingen gemaakt over aanpassing van de tekst, dit is gebeurd. Daarnaast is op de verbeelding en in de regels de hoogte van de bebouwing langs de Churchilllaan verduidelijkt en in overeenstemming gebracht met de molenbiotoop.