direct naar inhoud van 6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Haagwegkwartier Noordwest
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00034-0205

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Conform de gemeentelijke inspraakverordening heeft het voorontwerp bestemmingsplan Haagwegkwartier zes weken ter inzage gelegen en heeft er een inspraakavond plaatsgevonden. Tijdens de inspraakprocedure is eenieder in staat gesteld inspraakreacties in te dienen op het voorontwerp. Daarmee is maatschappelijke inbreng bij verordening geborgd.

Op basis van de ingezonden inspraakreacties heeft de gemeente een afweging gemaakt, waarin is bepaald of reacties zouden moeten leiden tot aanpassingen aan het bestemmingsplan. De resultaten hiervan zijn opgenomen in een afzonderlijke nota Inspraakreacties.

Om het gehele proces te versnellen voor een deel van het voorontwerp bestemmingsplan Haagwegkwartier is er na de inspraakperiode destijds besloten het plan op te splitsen in een ontwerp bestemmingsplan Sportpark Boshuizerkade (zuidelijke deel van het plan) en een ontwerp bestemmingsplan Haagwegkwartier Noordwest (noordelijke deel en het onderhavig bestemmingsplan). Het bestemmingsplan Sportpark Boshuizerkade is ondertussen onherroepelijk.

Conform de Wro en Awb zal het ontwerp bestemmingsplan Haagwegkwartier Noordwest vervolgens eveneens zes weken ter inzage gelegd worden, waarop zienswijzen kunnen worden ingediend. De gemeentelijke reactie op deze zienswijzen zullen in de vorm van een zienswijzennota gelijktijdig met het bestemmingsplan aan de gemeenteraad worden gezonden ter vaststelling. Alvorens de gemeenteraad beslist over vaststelling van het bestemmingsplan, kunnen indieners van zienswijzen door de raadscommissie worden gehoord.