direct naar inhoud van 6.1 Financiële uitvoerbaarheid
Plan: Haagwegkwartier Noordwest
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00034-0205

6.1 Financiële uitvoerbaarheid

De gronden gelegen in het plangebied Haagwegkwartier Noordwest waarvoor de GREXwet van toepassing is, zijn geheel in eigendom van de gemeente. Voor deze gronden vindt het kostenverhaal plaats via de grondtransactie. De verplichting voor de gemeenteraad om een exploitatieplan vast te stellen, zoals voortvloeit uit artikel 6.12 lid Wro geldt niet als wordt voldaan aan de voorwaarden die worden opgesomd in artikel 6.12 lid 2. Voor onderhavig plan geldt dat aan deze bedoelde voorwaarden wordt voldaan, de kosten zijn middels gronduitgifte anderszins verzekerd en daarom wordt er in dit geval geen exploitatieplan vastgesteld. Voor de delen in het bestemmingsplan waar bovenstaande niet van toepassing is wordt een planschadeovereenkomst getekend. Dit betreft de twee reparaties in het zuiden van het plangebied waar de bestemming Wonen wordt gewijzigd in de bestemming Groen.