direct naar inhoud van 5.2 Flexibiliteit
Plan: Haagwegkwartier Noordwest
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00034-0205

5.2 Flexibiliteit

Flexibiliteit wordt geboden via afwijking van de gebruiksregels en algemene afwijkingsregels. Deze bepalingen zijn geboden wanneer niet op voorhand kan worden afgewogen of een mogelijke bouwontwikkeling planologisch toelaatbaar is, maar dit afhankelijk is van de concrete situatie. Het bevoegd gezag kan voor het afwijken een omgevingsvergunning verlenen.

Ook buiten het bestemmingsplan om zijn er mogelijkheden om af te wijken van de regels in het vigerende bestemmingsplan. De kaders hiervoor worden geleverd door het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waarin gemeenten in de gelegenheid worden gesteld af te wijken van niet significante strijdigheden met het bestemmingsplan. Het gaat daarbij voornamelijk om gevallen die voorheen werden aangemerkt als 'kruimelgevallen', zoals dakopbouwen, ondergeschikte bijgebouwen of bouwwerken.