direct naar inhoud van 4.8 Luchtkwaliteit
Plan: Haagwegkwartier Noordwest
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00034-0205

4.8 Luchtkwaliteit

De Wet milieubeheer, onderdeel luchtkwaliteit, maakt onderscheid tussen grote en kleine ruimtelijke projecten. Een project is klein als het slechts in geringe mate (ofwel niet in betekenende mate) leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. De grens ligt bij een verslechtering van maximaal 3 procent van de grenswaarden voor de luchtkwaliteit. De AMvB en de 'Regeling niet in betekenende mate' bevatten criteria waarmee kan worden bepaald of een project wel of niet als 'in betekenende mate' moet worden beschouwd. Niet-in-betekende-mate projecten kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening moet wel worden bekeken of het realiseren van het plan met betrekking tot de luchtkwaliteit op die locatie gewenst is.

In de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' is geen toetscriterium opgenomen specifiek voor een religieus gebouw als een islamitisch centrum. Daarom is door Milieudienst West-Holland in december 2008 een luchtonderzoek uitgevoerd. Om inzicht te geven in de luchtverontreiniging ten gevolge van het verkeer in het gebied is gebruik gemaakt van het CAR II model, versie 7.0.1. Er is uitgegaan van gegevens van de Regionale VerkeersMilieukaart, versie Holland Rijnland, 21 december 2007. Voor het wegverkeer op de Churchillaan, Haagweg en Ter Haarkade zijn voor het jaar 2010 de verkeersintensiteiten berekend aan de hand van interpolatie.

In onderstaande tabel zijn de resultaten weergeven voor de concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10), inclusief aftrek zeezout bijdrage aan fijn stof (6 ìg/m3 jaargemiddeld en 6 dagen 24-uurgemiddelde) op plansituatie.

  NO2 jaargemiddeld (µg/m3)   PM10 jaargemiddeld (µg/m3)   PM10 aantal overschrijdingen  
Jaar   2010   2020   2010   2020   2010   2020  
Churchillaan   32,4   23,9   20,8   18,6   14   9  
Haagweg   31,8   22,8   20,6   18,3   14   8  
Ter Haarkade   26,8   19,9   19,7   17,7   11   7  
Achtergrond   24,5   18,7   19,1   17,4   10   6  

Uit deze tabel volgt dat, in de plansituatie, overal wordt voldaan aan de normen zoals deze zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer. De normen voor overschrijding van de grenswaarden zijn voor zowel stikstofdioxide als fijn stof namelijk 40 ìg/m3. Voor het 24-uurgemiddelde van fijn stof is maximaal 35 overschrijdingen van de grenswaarde van 50 ìg/m3 toegestaan.

De bijdrage van het plan bedraagt maximaal 1,0 µg/m3, hiermee is het project 'niet in betekenende mate' . Er wordt, zowel in de autonome als in de plansituatie, voldaan aan de grenswaarden. Het plan voldoet dus aan de Wet milieubeheer, onderdeel luchtkwaliteitseisen. Ook wordt voldaan aan de ambitie uit het regionale Milieubeleidsplan 2003-2010 waarin de grenswaarde is gesteld op 36-38 µg/m3 en de extra ambitie van Duurzame Stedenbouw. Hierdoor zijn er geen belemmeringen voor dit plan met betrekking tot de luchtkwaliteit.