direct naar inhoud van 4.7 Geluidhinder
Plan: Haagwegkwartier Noordwest
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00034-0205

4.7 Geluidhinder

4.7.1 Wegverkeer

De Wet geluidhinder (Wgh) bepaalt dat binnen een bepaalde zone langs verkeerswegen normen in acht worden genomen met betrekking tot de geluidbelasting op de gevels van woningen (en andere geluidgevoelige bestemmingen zoals scholen en ziekenhuizen). In principe heeft iedere weg een geluidzone op grond van de wet met uitzondering van wegen die binnen een woonerf zijn gelegen of waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km per uur. In dat geval hoeft er geen bijzondere aandacht geschonken te worden aan het verkeerslawaai, omdat verwacht wordt dat de geluidbelasting op de gevel door het verkeer op een dergelijke weg lager is dan de voorkeursgrenswaarde.


In de wet wordt voor verkeerslawaai in nieuwe situaties een voorkeursgrenswaarde gehanteerd van 48 dB. Indien de gevelbelasting gelijk is of minder dan 48 dB zijn verdere procedures of onderzoeken niet nodig. Bij geluidniveaus hoger dan 48 dB zullen hogere grenswaarden moeten worden verzocht indien geluidreducerende maatregelen niet mogelijk of onvoldoende doeltreffend zijn. De maximale ontheffingswaarde in stedelijk gebied bedraagt volgens de Wgh 63 dB. Boven deze waarde is woningbouw in principe niet toegestaan.


Waar voorheen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het bevoegd gezag waren om hogere waarden te verlenen zijn sinds januari 2007 de gemeenten het bevoegd gezag geworden (in dit geval Milieudienst West-Holland). In de nota richtlijnen voor hogere waarden heeft de milieu-dienst beleidsambities geformuleerd die iets strenger zijn dan de maximaal toegestane ontheffingswaarden uit de Wgh. Voor verkeerslawaai betekent dit dat de maximale ontheffingswaarde in principe niet hoger zou moeten zijn dan 58 dB, tenzij er argumenten zijn om meer toe te staan omdat bijvoorbeeld maatregelen niet mogelijk of niet voldoende doeltreffend zijn. De gemeente moet immers niet helemaal op slot. De maximale ontheffingswaarde blijft 63 dB. Als de nieuwbouw opgevat kan worden als vervangende nieuwbouw is de maximaal te verlenen hogere grenswaarde 68 dB.

Binnenstedelijke situatie   Nieuwe woningen   Bestaande woningen
 
Voorkeurswaarde   48 dB(A) (Lden)   53 dB(A) (Lden)  
Maximaal toelaatbaar   63 dB(A) (Lden)   68 dB(A) (Lden)  

Akoestisch onderzoek

Voor het plangebied van het voorontwerp bestemmingsplan Haagwegkwartier is in januari
2007 reeds een akoestisch onderzoek verricht. Dit is gebeurd op basis van het toenmalige
stedenbouwkundig plan. De resultaten wezen toen uit dat de maximale geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Churchilllaan maximaal 62 dB bedraagt, na 5 dB aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder. De voorkeurgrenswaarde van 48 dB werd daarmee overschreden, maar niet de maximaal toelaatbare waarde van 63 dB (of 68 dB bij vervangende nieuwbouw). Voor de Haagweg bedraagt de geluidsbelasting na dezelfde aftrek 57 dB. Op basis van deze resultaten is een schatting gemaakt van het aantal woningen waarvoor een hogere grenswaarde verleend moet worden.
Het stedenbouwkundig ontwerp is inmiddels aangepast. Het akoestisch onderzoek uitgevoerd door bureau DHV is daarom in juli 2009 geactualiseerd. Dit geactualiseerde onderzoek is gebaseerd op het plangebied zoals voorgesteld in het voorontwerp Haagwegkwartier. Onderhavig bestemmingsplan Haagwegkwartier Noordwest is hiervan een onderdeel en dus ook meegenomen in het akoestisch onderzoek.
Uit het onderzoek kan voor het plangebied Haagwegkwartier Noordwest geconcludeerd
worden dat de voorkeursgrenswaarde op bepaalde locaties wordt overschreden ondanks een eventuele toepassing van geluidbeperkende maatregelen. De bewuste locaties bevinden zich langs de Churchilllaan, Haagweg en Ter Haarkade/Boshuizerkade. Voor deze nieuwbouw woningen zullen hogere grenswaarden moeten worden vastgesteld. Hoe hoog de vast te stellen grenswaarde zal moeten zijn is afhankelijk van de uiteindelijk toegepaste geluidreducerende maatregelen. Bij toepassing van stil asfalt bedraagt de hogere grenswaarde ten hoogste circa 60 dB. Op de Churchilllaan zal binnen 10 jaar na het besluit hogere waarden overgegaan worden tot het aanleggen van stil asfalt. Het plaatsen van een geluidscherm of geluidwal is financieel niet doelmatig en uit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk. Wel zullen aan de gevel van de appartementen van blok C ter hoogte van de Brandts Buyskade maatregelen getroffen moeten worden omdat op deze locatie de maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt overschreden. Deze gevel zal als dove gevel worden uitgevoerd. Verder zullen buitenruimten afsluitbaar gemaakt dienen te worden op plaatsen waar de geluidbelasting (ter plaatse van de buitenruimte) meer dan 53 dB bedraagt. Dit kan optreden bij de volgende bouwblokken A, B1, B2, B3, C en D (zie ook bijlage 3 en bijlage 5 van de toelichting). Mogelijk kunnen inpandige balkons (loggia's) als alternatief dienen. Uiteraard zal in ieder geval in alle woningen aan het maximale binnenniveau van 33 dB worden voldaan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0546.BP00034-0205_0002.png"

4.7.2 Railverkeer

Op grond van de Wet geluidhinder moet niet alleen geluidhinder als gevolg van weg-, maar ook van railverkeer onderzocht worden. Tegelijkertijd met de actualisatie van het akoestisch
onderzoek naar geluidsniveaus als gevolg van wegverkeer zijn ook geluidniveaus als gevolg van railverkeer onderzocht. Hieruit blijkt dat alleen bij bouwblok A de voorkeursgrenswaarde voor railverkeer van 55 dB wordt overschreden. Vaststellen van hogere grenswaarden tot 58 dB is vereist. De maximale ontheffingswaarde van 68 dB wordt niet overschreden.

4.7.3 Industrielawaai

In het plangebied is geen 50dB-contour van industrielawaai aanwezig. De contour van de Wernink-betonfabriek valt net buiten het plangebied. Een verdere toetsing aan de wettelijke normen is daarom niet vereist.