direct naar inhoud van 4.1 Inleiding
Plan: Haagwegkwartier Noordwest
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00034-0205

4.1 Inleiding

Conform artikel 3.1.1 Bro en 3.1.6 Bro dient elk bestemmingsplan te zijn voorzien van een ruimtelijke onderbouwing waarin de gevolgen van nieuwe ontwikkelingen voor betrokken planologische- en milieueffecten zijn onderzocht en toegelicht.

Ter verantwoording van de planvorming van het voorontwerp bestemmingsplan Haagwegkwartier zijn er diverse onderzoeken gedaan naar de randvoorwaarden voor de planvorming en de consequenties van de voorgestelde ontwikkelingen in dit gebied. Het onderhavige bestemmingsplan Haagwegkwartier Noordwest is onderdeel van dit reeds onderzochte plangebied, derhalve hebben de onderzoeken direct betrekking hierop.

De gevolgen van de beoogde ontwikkelingen voor de bodemkwaliteit, geluidshinder, luchtkwaliteit, externe veiligheid en milieuzoneringen zijn onderzocht en getoetst door de Milieudienst West-Holland. Voor gevolgen van het bestemmingsplan met betrekking tot de waterhuishouding is het Hoogheemraadschap van Rijnland gevraagd partner te zijn in het vooroverleg. Alle overige aspecten zijn onderzocht door gemeentelijke organisaties zoals het Archeologisch Centrum, het gemeentelijk Ingenieursbureau en verkeersspecialisten van de afdeling Realisatie.

Onderstaand wordt per thema uiteengezet wat de conclusies zijn van deze onderzoeken. Tevens worden in dit hoofdstuk de relevante milieu-aspecten aan de orde gesteld.