direct naar inhoud van Artikel 7 Water
Plan: Haagwegkwartier Noordwest
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00034-0205

Artikel 7 Water

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. water en waterhuishoudkundige voorzieningen waaronder voorzieningen voor waterberging, -aanvoer, en -afvoer, zoals watergangen, waterlopen en waterpartijen ten dienste van de waterhuishouding;
  • b. bermen en groenvoorzieningen;
  • c. verkeer te water;
  • d. extensief recreatief medegebruik;
  • e. infiltratievoorzieningen;
  • f. oevers, beschoeiingen en taluds;

met de daarbij behorende

  • g. werken en werkzaamheden, bruggen, duikers en/of dammen, overige kunstwerken en overige voorzieningen, waaronder begrepen ecovoorzieningen die wat aard en afmetingen passen bij en ten dienste staan aan de bestemming en andere bouwwerken.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen en overkappingen worden opgericht.

7.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.