direct naar inhoud van Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Haagwegkwartier Noordwest
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00034-0205

Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer-Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. openbaar verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de aangrenzende bestemmingen;
  • b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals ontsluitingswegen, erftoegangswegen, woonstraten, fiets-en voetpaden, troittoirs, fietsenstallingen, speelvoorzieningen, openbaar groen en water;
  • c. parkeervoorzieningen;
  • d. hellingen dan wel een inrit ten behoeve van een (ondergondse) parkeergarage;
  • e. binnen de bestemming passende bouwwerken, geen gebouwen zijnde zoals tunnels,voorzieningen van openbaar vervoer, waterhuishoudkundige voorzieningen, viaducten, bruggen, abri's, duikers, fietsenstallingen, bouwwerken voor verkeersgeleiding, straatverlichting en straatmeubilair;
  • f. nutsvoorzieningen, inclusief gebouwen ten behoeve van energieverdeling (trafohuisjes) met een maximaal oppervlak van 10 m2 en een maximale bouwhoogte van 3 m;
  • g. ondergrondse inzamelpunten voor recycling.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

  • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3 m bedragen;
  • b. kunstobjecten en bouwwerken ten behoeve van verlichting, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mogen maximaal 9 m hoog zijn.
  • c. Voor het bouwen van ondergrondse inzamelpunten geldt dat de bouwdiepte niet meer dan 2 m mag bedragen.

6.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de situering en de hoogte van bouwwerken, indien dit noodzakelijk is ten behoeve van de bezonningssituatie, (bestaande) (boom)beplanting, de ligging van leidingen, de waterhuishouding, de situering van parkeerplaatsen, de bereikbaarheid van hulpdiensten en dergelijke, dan wel indien dit uit een oogpunt van stedenbouwkundige of ruimtelijke/functionele kwaliteit, dan wel ter bescherming van de cultuurhistorische waarden wenselijk is.