direct naar inhoud van 5.3 Bodem
Plan: De Waard
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00006-0103

5.3 Bodem

De kwaliteit van zowel de bodem en het (grond)water, zijn van invloed op de kwaliteit van het woon- en leefklimaat. Wanneer er sprake is van verontreiniging kan dit de volksgezondheid negatief beïnvloeden. In onderhavig bestemmingsplan wordt beoogd de bestaande situatie vast te leggen en de bestemmingsregeling te actualiseren. Nieuwe ontwikkelingen worden niet mogelijk gemaakt.

Het plangebied ligt ingesloten door de Zijlsingel, de Oude Rijn, het Rijn Schiekanaal en de Nieuwe Rijn. Er zijn nog diverse HBB-locaties (Historisch Bodem Bestand) waar nog geen bodemonderzoeken van bekend zijn. Alleen indien er in het verleden sprake is geweest van (potentieel) bodembedreigende activiteiten is het één en ander aangegeven in het HBB. Van de locaties waar nu nog bedrijven gevestigd zijn is wel meer bodemonderzoek bekend. De aangetoonde verontreinigingen zijn in belangrijke mate historisch van oorsprong.

Zowel voor de onderzochte als voor de nog niet onderzochte locaties is het zinvol om aandacht te schenken aan historisch onderzoek om te bepalen welk bodemrisico verwacht mag worden. Er is een grote kans dat algemene verontreinigingen als PAK's, zware metalen en minerale olie in meer of mindere mate worden aangetroffen. In het gebied zijn enkele gevallen van ernstige bodemverontreiniging bekend. Deze zijn reeds gedeeltelijk aangepakt.

Aangezien in het voorliggende bestemmingsplan geen ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt is bodemonderzoek op dit moment niet nodig.