direct naar inhoud van 5.2 Bedrijven en milieuzonering
Plan: De Waard
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00006-0103

5.2 Bedrijven en milieuzonering

De toelaatbaarheid van bedrijvigheid kan worden gekoppeld aan de methodiek van de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering 2007'. In deze brochure is een bedrijvenlijst opgenomen, die informatie geeft over de milieukenmerken van typen bedrijven. Vervolgens wordt in de lijst op basis van een aantal indicatoren (waaronder geluid, gevaar en verkeer) een indicatie gegeven van de afstanden tussen bedrijfstypen en een rustige woonwijk waarmee gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening kunnen houden. Deze afstand is gebaseerd op de grootste indicatieve afstand van de diverse indicatoren.

De lijst is algemeen aanvaard als uitgangspunt bij het opstellen van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen, zoals onder meer blijkt uit jurisprudentie van de Raad van State. De milieuzonering is erop gericht een ruimtelijke scheiding aan te brengen tussen milieubelastende en milieugevoelige activiteiten. Van de in de brochure opgenomen lijst mag echter niet zondermeer gebruik worden gemaakt. Deze VNG-brochure heeft een indicatief en globaal karakter en dient als een hulpmiddel om te komen tot een goede afweging voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Sinds maart 2009 is de geactualiseerde handreiking 'Bedrijven en milieuzonering', editie 2009 beschikbaar. Ten opzichte van de handreiking d.d. 16 april 2007 zijn de wijzigingen beperkt. Belangrijkste wijzigingen zijn de aanpassingen aan de Wet ruimtelijke ordening en het toevoegen van de SBI-codering 2008 in de bijlagen.

In de Zeeheldenbuurt zijn met name woningen aanwezig. Ook bedrijvigheid komt voor zoals detailhandel, horeca, een school en een garage. Dit levert tot op heden geen conflictsituaties op.

Op het bedrijventerrein De Waard zijn met name bedrijven aanwezig. De meeste bedrijven vallen in de sectoren industrie, bouwnijverheid, handel en reparatie en zakelijke dienstverlening. In dit bestemmingsplan is een deel van het bedrijventerrein bestemd voor bedrijven uit milieucategorie 2. Het betreft het deel dat nabij veel woningen is gelegen. Zie hiervoor ook het rode kader in onderstaande afbeelding.


Voor het overige deel van het bedrijventerrein geldt dat bedrijven uit milieucategorie 3.1 zich kunnen vestigen.

In een zestal situaties kan niet aan dit wensbeeld worden voldaan. Behoudens Scheepswerf Stallinga krijgen deze bedrijven en maatbestemming. Het gaat om de volgende bedrijven:
Jongeneel Leiden BV Waardstraat 107 5153.1 3.2
Wissellocatie en Milieustraat Leiden J.C. de Rijpstraat 11 9002.1 4.2
Scheepswerf Stallinga Admiraal Banckertweg 19 351.4 5.1
E. van Diemen Sloop BV Admiraal Banckertweg 32 9002.2 4.2
Polymetaal Evertsenstraat 69C 2840 3.2

Verder moet worden vermeld dat er aan de oostzijde van het plangebied langs het Rijn- en Schiekanaal een laad- en loswal is gelegen. Deze was voorheen incidenteel in gebruik bij het bedrijf Drakenburgh (machinefabriek en constructiewerkplaats), gevestigd op de Admiraal Banckertweg 32. Dit bedrijf is echter een aantal jaren geleden failliet gegaan. Thans wordt de laad- en loswal gebruikt door ' E. van Diemen sloop bv ' voor de overslag van containers. Het gebruik van deze locatie is in het vigerende bestemmingsplan niet geregeld. Gelet op de milieucategorie die hoort bij E. van Diemen Sloop BV is het ook niet wenselijk deze activiteit te legaliseren in het nieuwe bestemmingsplan.

Scheepswerf Stallinga (Admiraal Banckertweg 19)

De heer Stallinga wenst ter plaatse grote schepen (langer dan 25 meter) te kunnen behandelen. Volgens de Wet Milieubeheer is bij de behandeling van metalen schepen met een lengte van mer dan 25 meter sprake van een grote lawaaimaker met een bijbehorende milieucategorie 5.1. In dit geval is de provincie het bevoegde gezag voor het verlenen en handhaven van de milieuvergunning. Een door het bedrijf aangevraagde milieuvergunning is door de provincie nog niet in behandeling genomen. Het is voor de provincie niet duidelijk of de gemeente de door het bedrijf gewenste activiteiten in het bestemmingsplan wil toestaan.

Het vigerende bestemmingsplan De Waard staat ter plaatse slechts een kleinschalige scheepswerf met een geringe capaciteit toe. De milieubelasting blijft daardoor aanvaardbaar. Uitbreiding van de oppervlakte wordt op grond van het bestemmingsplan niet toegestaan.

Ook in de Structuurvisie Leiden 2025 is vermeld dat het beeld langs de zuidkant van het eiland aan de Nieuwe Rijn gedomineerd zal blijven door kleinschalige scheepswerfjes.

Bovendien ligt de werf nabij een woonwijk en zal bij medewerking aan het vestigen van een grote lawaaimaker het terrein ter plaatse in verband met het geluid moeten worden gezoneerd.

Het is niet wenselijk deze activiteit in het nieuwe bestemmingsplan te legaliseren.