direct naar inhoud van 2.4 Ontwikkelingen binnen het plangebied
Plan: De Waard
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00006-0103

2.4 Ontwikkelingen binnen het plangebied

2.4.1 Uitgangspunten

Wonen
Het woongebied betreft een combinatie van particulier bezit (vooral in het hart van de wijk) en corporatiebezit (Portaal). Langs de Zijlsingel is particulier woningeigendom afgewisseld met bedrijven. Al verscheidene jaren wordt gesproken over woningbouw op het bedrijventerrein. Deze plannen zijn voorlopig uitgesteld en in de Nieuwbouwmonitor zijn voor het plangebied van het bestemmingsplan De Waard voor de komende 10 jaar geen woningbouwplannen bekend.


Bedrijventerrein
Zoals hierboven gesteld, zal het bedrijventerrein De Waard de komende 10 jaar bestemd blijven voor bedrijven. Het bedrijventerrein is toe aan een 'grote beurt'. Het is één van de prioriteitslocaties genoemd in het Programma Herstructurering Bedrijventerreinen. Eén van de zwaktes van het bedrijventerrein nu is de slechte bereikbaarheid. De bedrijven zijn alleen bereikbaar via de noordzijde (Sumatratraat). Na de aanleg van de Ringweg Oost zal de bereikbaarheid van het gebied aanzienlijk verbeteren, wat mogelijkheden biedt voor regeneratie van het bedrijventerrein.

Verkeer
De woonwijk en het bedrijventerrein hebben hun eigen ontsluiting op de Leidse hoofdinfrastructuur. Voor de woonwijk zijn de komende 10 jaar geen veranderingen voorzien. Momenteel wordt onderzoek verricht naar de aanleg van de Ringweg-Oost, die naar verwachting door De Waard gaat lopen. (zie paragraaf 2.3.2.)

2.4.2 ontwikkelingen

Ringweg-Oost

De Ringweg-Oost moet een verbinding gaan vormen tussen de Kanaalweg/Hoge Rijndijk en de Willem de Zwijgerlaan, met als doel om het doorgaande verkeer over Hooigracht en Zijlsingel te verminderen. Als de aanleg van de Ringweg-Oost doorgaat, heeft dat gevolgen voor de bebouwingsmogelijkheden aan de oostzijde van De Waard. Er zijn twee hoofdvarianten in studie: aansluiting op het huidige kruispunt, en aanleg van een tunnel onder de Zijl door naar de Zijldijk. De keuze is gevallen op laatstgenoemde variant.

De gemeente Leiderdorp is hiermee echter nog niet akkoord gegaan. Als Leiderdorp akkoord gaat, zal voor het totale tracé van de Ringweg Oost een afzonderlijk bestemmingsplan worden opgesteld. Een gedeelte van het bedrijventerrein (de Admiraal Banckertweg langs het Rijn -Schiekanaal) wordt dan meegenomen in het bestemmingsplan voor de ringweg.

Ondertussen wordt het nieuwe bestemmingsplan voor de Waard in zijn totaliteit een conserverend bestemmingsplan.

Op onderstaande schets is aangegeven welk gedeelte van het plangebied, gelet ook op Kaderbesluit van 7 januari 2010 (RV.090118), te zijner tijd meegenomen zal worden in het op te stellen bestemmingsplan voor de Ringweg Oost.

Zwartsterrein

Voor de bebouwing van het voormalige Zwartsterrein (de 'Zijlhof') is bij de gemeente een bouwaanvraag ingediend. Het bouwplan omvat enkele woningen in de vorm van een hofje. Als het bouwplan nog vòòr de ontwerpfase van dit bestemmingsplan wordt goedgekeurd, kan het in dit plan worden opgenomen. Voorlopig wordt dit terrein conserverend bestemd.

Garage De Wit.

Al enkele jaren is sprake van het ontwikkelen van woningen op het terrein van de voormalige garage De Wit. De grond onder de garage is sterk vervuild. De kosten voor de bodemsanering maken woningbouw op deze locatie kostbaar. Er is nog geen zicht op een bouwplan dat voldoende concreet en onderbouwd is, zodat het in dit bestemmingsplan opgenomen kan worden. De locatie wordt in het op te stellen bestemmingsplan dan ook conserverend bestemd.

Gebiedsvisie

Inmiddels is besloten om voor de Waard een gebiedsvisie op te stellen. De aanleiding hiervoor is vierledig:

1. In de Structuurvisie Leiden 2025 is besloten om voor dit gebied een gebiedsvisie op te stellen.

2. Woningcorporatie Portaal wil haar bezit verbeteren. In prestatieafspraken met corporaties is afgesproken dat de corporatie trekker is. De gemeente levert input op haar kennisvelden.

3. Voor het bedrijventerrein De Waard moet een herstructureringsplan opgesteld worden (n.a.v. strategisch kader bedrijventerreinen, maar ook n.a.v. gevolgen RwO).

4. Ringweg Oost (RwO) komt over De Waard te lopen. Dit heeft consequenties voor bedrijventerrein en wellicht geheel De Waard. Voor het RWO-tracé wordt overigens een apart bestemmingsplan opgesteld.

Er is inmiddels gestart met het opstellen van kaders voor een gebiedsvisie voor De Waard. Niettemin is het van belang om een geactualiseerd bestemmingsplan te hebben. Indien na 1 januari 2013 nog sprake is van een niet geactualiseerd bestemmingsplan vervalt de bevoegdheid tot het invorderen van leges.