direct naar inhoud van Artikel 9 Verkeer
Plan: De Waard
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00006-0103

Artikel 9 Verkeer

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. langzaam verkeer, gemotoriseerd verkeer, openbaar vervoer (met uitzondering van het railverkeer), openbaar groen en water;
  • b. met de daarbij behorende voorzieningen zoals erftoegangswegen, woonstraten, fiets- en voetpaden, trottoirs, parkeerplaatsen, fietsenstallingen, leidingen;
  • c. binnen de bestemming passende bouwwerken, geen gebouwen zijnde zoals tunnels, voorzieningen van openbaar vervoer, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, viaducten, loopbruggen, abri's, duikers, fietsenstallingen, bouwwerken voor verkeersgeleiding, straatverlichting en straatmeubilair.
  • d. nutsvoorzieningen;
  • e. ondergrondse inzamelpunten voor recycling van papier, glas, kleding en blik.

9.2 Bouwregels

9.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen, behoudens ten behoeve van voorzieningen zoals bedoeld in artikel 2.7.1, onder d, worden gebouwd.

9.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen, met uitzondering van luifels en lichtmasten waarvan de hoogte respectievelijk ten hoogste 6 en 8 meter mag bedragen.

9.2.3 Ondergrondse inzamelpunten voor recycling

Voor het bouwen van ondergrondse inzamelpunten geldt dat de bouwdiepte van ondergrondse inzamelpunten niet meer dan 2 meter mag bedragen.

9.3 Ontheffing van de bouwregels

9.3.1 standplaats

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 9.2 voor een vaste standplaats ten behoeve van de verkoop van kleine etenswaren, bloemen en daarmee gelijk te stellen goederen mits dit stedenbouwkundig en verkeerstechnisch verantwoord is.

9.4 Specifieke gebruiksregels

a.Ter plaatse waar op de verbeelding binnen de aangrenzende bestemming 'Water' de aanduiding (wl) is gegeven mag de oeverstrook tussen de voor- en achterzijde van de opbouw van het woonschip gebruikt worden als tuin voor het betreffende woonschip met dien verstande dat bergingen, beplantingen en erfafscheidingen niet zijn toegestaan.

b.Ter plaatse waar op de verbeelding binnen de aangrenzende bestemming ' Verkeer' de aanduiding (sv -bbc) is gegeven, mag de grond gebruikt worden voor een brugbedieningcentrale.