direct naar inhoud van Artikel 13 Waarde-Archeologie 5
Plan: De Waard
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00006-0103

Artikel 13 Waarde-Archeologie 5

13.1 Doeleindenomschrijving

De op de kaart voor terrein van Waarde archeologie 5 aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de te verwachten archeologische waarden van de gronden.

13.2 Bebouwingsvoorschriften

a. Op deze gronden mogen ten behoeve van de in artikel 13.1 bedoelde bestemming uitsluitend gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd die voor aanvullend of definitief archeologisch onderzoek (opgraven) noodzakelijk zijn, mits de bepalingen van artikel vooraf in acht zijn genomen.


b. Tevens mogen op deze gronden gebouwen/bouwwerken geen gebouwen zijnde worden opgericht voor de bestemming(en) als bedoeld in hoofdstuk ? (waar de gewone bestemming in is opgenomen) van deze voorschriften, mits de bepalingen van artikel 13.3 vooraf in acht zijn genomen.

13.3 Aanlegvergunning

1. Het is verboden op of in de gronden met de medebestemming terrein van Waarde archeologie 5 zonder of in afwijking van een schriftelijke aanlegvergunning van burgemeester en wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. grondwerkzaamheden, waartoe wordt gerekend het ophogen, afgraven, verwijderen van oude funderingen, woelen en mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden alsmede het vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van drainage;

- dieper dan 50 cm en over een (totale) oppervlakte groter dan 250 m2

b. het aanleggen of rooien van bomen en diepwortelende struiken waarbij stobben worden verwijderd;

- dieper dan 50 cm en over een (totale) oppervlakte groter dan 250 m2

c. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;

- dieper dan 50 cm en over een (totale) oppervlakte groter dan 250 m2

d. het verlagen van het waterpeil;

e. het werken met opsporingsapparatuur (waaronder vallen metaaldetectoren, grondradar en ander detectieapparatuur), gevolgd door het opgraven van archeologische vondsten en relicten;

f. het heien van palen en slaan van damwanden;

2. De aanvrager van een aanlegvergunning dient bij het indienen van de aanvraag een archeologisch rapport over te leggen waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders, in voldoende mate is vastgesteld.


3. De werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden als bedoeld onder a t/m f zijn slechts toelaatbaar, indien en voor zover deze door die werken of werkzaamheden geen afbreuk doen aan het behoud en de bescherming van de archeologische waarden in de desbetreffende gronden.

13.4 Aanlegvergunning niet vereist

Het verbod zoals bedoeld in artikel 13.3 onder lid 1 is niet van toepassing indien:
a. het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplanting en werkzaamheden binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;

b. de werken of werkzaamheden:

- reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;

- mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende aanlegvergunning of ontgrondingenvergunning;

13.5 Voorschriften aanlegvergunning

Aan de aanlegvergunning kunnen de volgende voorschriften worden verbonden:

a. de verplichting tot het doen van archeologisch bureauonderzoek;

b. de verplichting tot het doen van inventariserend en/of waarderend archeologisch onderzoek zoals boringen, proefsleuven en non-destructief onderzoek (zoals bijvoorbeeld grondradar- en weerstandsonderzoek);

c. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden kunnen worden behouden (behoud in situ);

d. de verplichting tot definitief archeologisch onderzoek (opgraven) en het conserveren van de archeologische resten en het opstellen van een eindrapportage;

f. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg, die voldoet aan door burgemeester en wethouders te stellen kwalificaties (archeologische begeleiding);

13.6 Programma van eisen

Archeologisch onderzoek zoals bedoeld in artikel 2.11.5, onder a wordt uitgevoerd op basis van een Programma van Eisen opgesteld overeenkomstig de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), dat moet worden goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. In het Programma van Eisen wordt aangegeven op welke wijze de voorwaarden die aan de vergunning worden verbonden worden uitgevoerd.

13.7 Wijzigingsbevoegdheden
13.7.1 Algemeen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door:

a. de dubbelbestemming terrein van Waarde archeologie 5 geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis van inventariserend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;

b. aan gronden alsnog de dubbelbestemming terrein van Waarde archeologie 1 t/m 7 toe te kennen indien uit inventariserend en/of definitief archeologisch onderzoek blijkt dat de begrenzing van de gronden met deze medebestemming, gelet op ter plaatse aanwezige archeologische waarden, aanpassing behoeft.

13.7.2 Procedure wijzigingsbevoegdheid

Op de voorbereiding van een wijziging als bedoeld in artikel 1.8 is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.