direct naar inhoud van Artikel 11 Water
Plan: De Waard
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00006-0103

Artikel 11 Water

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder voorzieningen voor waterberging, -aanvoer en -afvoer, zoals watergangen, waterlopen en waterpartijen;
 • b. wonen;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. voorzieningen voor verkeer en verblijf, bruggen, duikers, steigers, vlonders, meerpalen en gelijksoortige voorzieningen.


11.2 Bouwregels
11.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

11.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.

11.3 Specifieke gebruiksregels

11.3.1 Woonschepen

Binnen de bestemming 'Water' mag alleen gewoond worden in woonschepen. Uitsluitend de op de verbeelding met (wl) aangewezen gronden zijn mede bestemd voor het innemen van ligplaatsen door woonschepen.

11.3.2 Afmetingen van ligplaatsen en woonschepen

a. Voor de op de verbeelding met (wl) aangewezen gronden aan de Nieuwe Rijn met adres Evertsenstraat 99a gelden de volgende nadere regels:

Maximale afmetingen   Ligplaats   Opbouw  
Lengte   20 meter   18 meter  
Breedte   4,50 meter   4 meter  
Hoogte   -   3 meter  
Diepgang   -   1 meter  
Maximaal toegestane afstand van de verst verwijderde gevel van de opbouw tot aan de wal   -   4,50 meter  

b. Voor de op de verbeelding met (wl) aangewezen gronden aan de Nieuwe Rijn met adres Admiraal Banckertweg 25a en 25c gelden de volgende nadere regels:

Maximale afmetingen   Ligplaats   Opbouw  
Lengte   20 meter   18 meter  
Breedte   7 meter   5,50 meter  
Hoogte   -   4 meter  
Diepgang   -   1 meter  
Maximaal toegestane afstand van de verst verwijderde gevel van de opbouw tot aan de wal   -   6,50 meter  

c. Voor de op de verbeelding met (wl) aangewezen gronden aan de Nieuwe Rijn met adres Admiraal Banckertweg 25b gelden de volgende nadere regels:

Maximale afmetingen   Ligplaats   Opbouw  
Lengte   20 meter   18 meter  
Breedte   5,50 meter   5 meter  
Hoogte   -   4 meter  
Diepgang   -   1 meter  
Maximaal toegestane afstand van de verst verwijderde gevel van de opbouw tot aan de wal   -   5,50 meter  

d. De onderlinge afstand tussen de woonschepen met voorzieningen moet minimaal 2,00 meter bedragen en de afstand tussen de buitenwanden van de opbouwen moet minimaal 5,00 meter bedragen.

e. De maximale breedte van de ligplaats en de opbouw dient binnen het remmingwerk te blijven.

11.3.3 voorzieningen

Mits gelegen binnen de afmetingen van de ligplaats zijn voorzieningen voor een woonschip toegestaan.

2.9.3.4.berging bij woonschip

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 2.9.2.1 voor het bouwen van een berging ten behoeve van een woonschip met een oppervlakte van maximaal 6 m2 en een hoogte van maximaal 2 meter mits dit stedenbouwkundig en verkeerstechnisch verantwoord is.

2.9.3.5 erfscheiding bij woonschip

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 3.2.2voor het plaatsen van beplanting of een erfafscheiding met een maximale hoogte van 1,2 m gemeten vanaf het maaiveld mits dit stedenbouwkundig en verkeerstechnisch verantwoord is.

11.4 Bouwvoorschriften

Voor het bouwen geldt de volgende bepaling:

 • op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, zoals meerpalen, steigers, oeverbeschoeiingen, vlonders, duikers en zinkers, alsmede bruggen.

11.5 Vrijstelling voor het innemen van een ligplaats

Het college van burgemeester en wethouders kan vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 11.1 onder voor het innemen van een ligplaats met een woonboot, mits vooraf een ligplaatsvergunning is verleend.

Het college van burgemeester en wethouders houdt in ieder geval rekening met de toegankelijkheid van de ligplaats, de privacy van omwonenden, de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit.

11.6 Nadere eisen

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd nadere eisen te stellen aan de situering en omvang van bouwwerken en woonboten, indien zulks uit een oogpunt van ruimtelijke ordening of volkshuisvesting noodzakelijk is.

11.7 Aanlegvergunning
11.7.1 Aanlegverbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

 • het (gedeeltelijk) vergraven, dempen, ondertunnelen of overkluizen van watergangen en waterpartijen.
11.7.2 Voorwaarde voor de aanlegvergunning
 • a. Het verbod als bedoeld in is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
  • 1. normaal onderhoud en normaal beheer vergen;
  • 2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
  • 3. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
 • b. De werken en werkzaamheden als bedoeld in zijn slechts toelaatbaar indien en voorzover de belangen van waterhuishoudkundige aard of de beroeps- of recreatievaart hierdoor niet onevenredig worden aangetast.
11.7.3 Uitzonderingen op aanlegverbod

Alvorens omtrent het verlenen van een aanlegvergunning te beslissen, winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de waterbeheerder.